Đại lý TDK Lambda tại Việt Nam - Nhà cung cấp hãng TDK Lambda Vietnam

Xuất Xứ:
Japan - Nhật Bản
Mã sản phẩm:
Power Supplies

Tăng Minh Phát là nhà phân phối thiết bị hãng TDK Lambda tại Việt Nam giá tốt nhất

Model Đại lý
Bộ nguồn (power supply) 600W CM4 TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Power supplies AC-DC 40-65W CSW65 (Bộ nguồn 40-65W CSW65) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn đơn 200W CUS200/LD ( Single Power supplies 200W CUS200/LD) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn 1200w QS ( Power supplies 1200W QS) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn AC-DC 240W ZWS240RC-24 (Power supply AC-DC 240W ZWS240RC-24) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Converter 120W GQA TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn AC-DC 500W XMS500 (Power supply AC-DC 500W XMS500 ) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn AC-DC 30-60W CUS30M & CUS60M (Power supply AC-DC 30-60W CUS30M & CUS60M ) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn AC-DC 30-60W CUS30M & CUS60M (Power supply AC-DC 30-60W CUS30M & CUS60M ) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Converter DC-DC 100W, 9-53V i3A (Bộ chuyển đổi  DC-DC 100W, 9-53V i3A ) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn AC-DC 150W CUS150M (Power supplies AC-DC 150W CUS150M) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn AC-DC 40-150W CSS (Power supplies AC-DC 40-150W CSS) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn đơn AC-DC 200-250W CSU200M (Single Power supplies AC-DC 200-250W CSU200M ) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn AC-DC 2-4W KAS (Power supplies AC-DC 2-4W KAS) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn 50-1500W RWS-B (Power supplies 50-1500W RWS-B) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn 1000 & 1500W Alpha 1000-1500 (CA)  (Power supplies 1000 & 1500W Alpha 1000-1500 (CA) ) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ chuyển đổi DC-DC 1.5-25W CC-E (Converter  DC-DC 1.5-25W CC-E ) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ chuyển đổi DC-DC 15-30W CCG (Converter  DC-DC 15-30W CCG ) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ chuyển đổi DC-DC 15-30W CC-P-E (Converter  DC-DC 15-30W CC-P-E ) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ chuyển đổi DC-DC 1.75-30W CE1000 (Converter  DC-DC 1.75-30W CE1000 ) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn AC-DC CFE400M (Power supplies AC-DC CFE400M) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ chuyển đổi DC-DC 30-200W CN-A (Converter  DC-DC 30-200W CN-A ) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn AC-DC 500-1000W CPFE (Power supplies 500-1000W CPFE ) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn AC-DC 720-1000W CPFE1000FI (Power supplies 720-1000W CPFE1000FI ) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn đơn 250W CUS250/LD (Single power supplies  250W CUS250/LD ) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn đơn CUS350M (Single power supplies CUS350M ) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn 35-75W CUT (Power supplies 35-75W CUT ) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn 75-240W DPP (Power supplies 75-240W DPP ) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ chuyển đổi DC-DC DPX  (Converter  DC-DC DPX ) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn 15-480W DRB (Power supplies 15-480W DRB ) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn 120-480W DRF (Power supplies 120-480W DRF ) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn 120-480W DRF /HL (Power supplies 120-480W DRF /HL) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn 10-100W DRL (Power supplies 10-100W DRL) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn HWS300, HWS600, HWS1000, HWS1500, (Power supplies HWS300, HWS600, HWS1000, HWS1500 ) TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn (Power supplies ) HWS50A, HWS100A, HWS150A, HWS300A, HWS600A, HWS1500A TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn  HWS30A ME, HWS50A ME, HWS100A ME, HWS150A ME, HWS300A ME, HWS600A ME, HWS1500A ME TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn  HWS15A /A, HWS30A /A, HWS50A  /A, HWS100A  /A, HWS150A  /A  TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn  HWS300P-24, HWS300P-36, HWS300P-48, HWS600P-24, HWS600P-36, HWS600P-48 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ lọc nhiễu nguồn MBS TDK Lambda TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn  JWT 75, JWT 100 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
BỘ NGUỒN JWS50, JWS70, JWS75, JWS100,JWS150, JWS240P,JWS300,JWS600,TDK LAMBDA - TDK LAMBDA VIETNAM TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ lọc nhiễu (EMC Filtters) RDEN TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ lọc nhiễu  (EMC Filtters) EPCOS SIFI TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn (Power supply)  TPS3000-24, TPS3000-48  TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn (Power supply)  DPP15, DPP25, DPP30, DPP50, DPP100, DPP120, DPP240, DPP480, DPP960  TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Converter DC-DC DPX15, DPX20, DPX30, DPX40, DPX60 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn (Power supply)  DRB30, DRB15, DRB50, DRB100, DRB480 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn (Power supply)  DRF120-24-1, DRF240-24-1, DRF480-24-1 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn (Power supply)  DRF120-24-1/HL, DRF240-24-1/HL, DRF480-24-1/HL TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn (Power supply)  DRL10, DRL30, DRL60, DRL100 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ nguồn (Power supply)  DSP10,  DSP30 , DSP60, DSP100 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ lọc nhiễu (EMI/EMC Filters) RSAL TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ lọc nhiễu (EMI/EMC Filters) RSEL TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ lọc nhiễu (EMI/EMC Filters) RSAN TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ lọc nhiễu (EMI/EMC Filters) RSMN TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ lọc nhiễu (EMI/EMC Filters) RSEN TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ lọc nhiễu (EMI/EMC Filters) RTMN TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ lọc nhiễu (EMI/EMC Filters) RTHB TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ lọc nhiễu (EMI/EMC Filters) RTHC  TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Bộ lọc nhiễu (EMI/EMC Filters) RTCN   TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Power supply ( Bộ nguồn)  DLP-PU, DLP75, DLP100, DLP120, DLP180, DLP240 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Power supply ( Bộ nguồn)  RTW03, RTW05, RTW12, RTW15, RTW24, RTW28, RTW48 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Power supply ( Bộ nguồn)  SWS600L, SWS1000L TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Power supply ( Bộ nguồn) Z10, Z20, Z36, Z60, Z100, Z160, Z320, Z650 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Power supply ( Bộ nguồn) ZWQ 80 , ZWQ 130 TDK Lambda - TDK Lambda Vietnam TDK Lambda Vietnam, Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Chia sẻ:

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TĂNG MINH PHÁT

VPGD: Số 1, Đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.

Nhân viên KD: (Mr.) Minh - Sales

Hotline: (+84) 35 315 8101

Email: sale02@tmpvietnam.com

Skype: Minh Huỳnh        Zalo: 035 315 8101

VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

  • Giao hàng miễn phí
  • Bảo hành 12 tháng
  • Thanh toán linh động
  • Làm việc các ngày trong tuần

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved