Bircher Vietnam, Đại lý phân phối cảm biến Bircher tại Việt Nam

Xuất Xứ:
Switzerland - Thụy Sỹ
Mã sản phẩm:
Bircher Vietnam

Đại lý phân phối cảm biến Bircher Việt Nam. Tăng Minh Phát là nhà phân phối thiết bị hãng Bircher tại Việt Nam giá cạnh tranh.

Model Công ty TNHH TM và DV Tăng Minh Phát
DW20S Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
ENES-K05 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
DW40S Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
ENES-K2 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
ENES-K4 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
ENES-K7 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
ENES-K10 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
ENES-0 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
ENES-8 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
ENA-10 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
ENS-DL Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
ENS-DS Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
ENSC Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
  ES-BD Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
ES-KLEBER Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
ESS-PRESS Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
GUMMISCHERE Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
ENS-A12 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
ENS-A20 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
SPK-APD Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
SPK-3 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
ESR11-230AC Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
ESR11-24ACDC Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
ESR12-230AC Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
ESR12-24ACDC Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
ESA25-230AC Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
ESA25-24ACDC Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
ESR25-24ACDC Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
ESR26-24ACDC Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
ESP 25-24ACDC Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
ENT-R/25 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
ENT-R/50 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
ENT-R/100 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
ENT-20/25 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
ENT-20/50 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
ENT-20/100 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
ENEH-8 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
ENEH-0 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
ENEH-K05 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
ENEH-K2 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
ENEH-K4 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
ENEH-K7 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
ENEH-K10 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
210621 EN-C60 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
249604 EN-C29 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
256045 EN-C42 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
256050 EN-C55 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
256052 EN-C80 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
210616 ENA-10 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
221785 EN-KAS Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
210624 EN-DS Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
210622 EN-DL Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
210964 ES-BD Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
211010 ES-KLEBER Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
211739 ES-PRESS Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
212876 GUMMI-SCHERE Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
254924 EN-PHC Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
262494 EN-PHK Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
219184 Merkur 2 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
219187 Merkur 2 C Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
219190 Merkur 2 ES Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
219193 Merkur 2 ES.C Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
221979 Merkur 2 ES.SM.R.C Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
221980 Merkur 2 ES.SM.F.C Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
221981 Merkur 2 ES.SM.V.C Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
221983 Merkur 2 ES.SM.V Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
292393 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
213462 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
212840 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
247438 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
212527 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
212528 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
260508 PrimeTec B ES bk (11.5–32 V DC) Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
266427 PrimeTec B ES si (11.5–32 V DC) Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
263952 PrimeTec B ES wt (11.5–32 V DC Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
293924 PrimeTec B ES/02 bk Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
294841 PrimeTec B ES/02 s Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
294840 PrimeTec B ES/02 wt Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
260509 PrimeScan B bk Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
263953 PrimeScan B wt Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
266428 PrimeScan B si Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
261008 PrimeMotion B bk (12–28 VAC / 11.5–32 V DC) Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
266429 PrimeMotion B si (12–28 VAC / 11.5–32 V DC) Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
263954 PrimeMotion B wt (12–28 VAC / 11.5–32 V DC) Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
266168 PTCAP Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
266169 PTCM Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
266354 PTCA Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
266355 PSCA Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
264212 PTIS bk Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
265254 PTIS wt Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
289500 PMCAP Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
296202 PrimeMotion C bk Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
298680 PrimeMotion C si Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
298619 PrimeMotion C wt Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
289500 PMCAP Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
223152 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
292393 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
212578 RK 31C-P/31 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
212606 RK 33C-P/31 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
212564 RK 31C-PWH/31 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
212598 RK 33C-PWH/31 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
213377 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
212657 PIR 20/31 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
212658 PIR 20/31 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
212638 PIR 30/31 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
212642 PIR 30/31 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
316762 LBGate R18 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
  316763 LBGate TB18 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
212063  LBGate R25 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
212064 LBGate R25.D Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
212121 LBGate REF84 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
212120 LBGate REF46 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
212109 LBGate HW25 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
299769 RFGate 2.1.F Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
250948 RFGate 2.1 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
306921 RFGate 2.2.F.A Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
306920 RFGate 2.2.A Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
336806 RFGate 2.2.NG.F Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
336804 RFGate 2.2.NG Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
340871 RFGate 2.2.S.F Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
340870 RFGate 2.2.S Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
250951 RFGate 2.1.R Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
306923 RFGate 2.2.R.A Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
240578 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
244423 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
263915 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
263916 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
240580 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
240584 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
240585 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
249588 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
256427 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
256387 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
256432 INTRA6 2 SET01 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
256433 INTRA6 2 SET02 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
256435 INTRA6 2 SET03 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
256437 INTRA6 2 SET04 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
256439 INTRA6 2 SET05 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
256440 INTRA6 2 SET06 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
256442 INTRA6 2 SET07 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
256443 INTRA6 2 SET08 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
264718 INTRA6 3 SET01 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
264750 INTRA6 3 SET02 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
264751 INTRA6 3 SET03 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
264752 INTRA6 3 SET04 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
264753 INTRA6 3 SET05 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
264754 INTRA6 3 SET06 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
264755 INTRA6 3 SET07 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
264756 INTRA6 3 SET08 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
INT-SET50.24ACDC Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
INT-SET50.230AC Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
INT-SET50.K.24ACDC Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
INT-SET50.K.230AC Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
INT-SET51.24ACDC Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
INT-SET51.230AC Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
INT-FIX50 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
INT-MOB50 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
INT-MONT50 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
210978 ESD3-03-230VAC Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
210979 ESD3-03-24VACDC Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
210984 ESD3-04-230VAC Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
210983 ESD3-04-115VAC Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
210985 ESD3-04-24VACDC Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
210988 ESD3-05-24VACDC Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
210994 ESD3-06-24VACDC Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
210997 ESD3-08-24VACDC Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
211000 ESD3-09-24VACDC Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
263911 EsGate 2 24VACDC Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
263912 EsGate 2.LVAC 100-240VAC Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
263913 EsGate 3 24VACDC Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
263914 EsGate 3.LVAC 100-240VAC Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
211897 ESR31C-24VDC GB Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
211922 ESR32-24VDC GB Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
211903 ESR32-115VAC GB Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
211909 ESR32-230VAC GB Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
210865 ESA25-24VACDC Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
210884 ESAS25-230AC Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
210864 ESA25-230VAC Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
211731 ESP25-24VACDC Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
211838 ESR25-24VACDC GB Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
211845 ESR26-24VACDC GB Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
211777 ESR11-24VACDC GB Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
211771 ESR11-230VAC GB Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
211795 ESR12-24VACDC GB Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
211789 ESR12-230VAC GB Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
209745 11-pin plug-in base Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
209310 ES-RR Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
209305 ES-ZT Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
210973 ES-CC Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
211968 ES-RC Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
211723 ES-MK Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
211969 ES-RE-8k2 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
210975 ES-CS-1150 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
210976 ES-CS-1550 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
210978 ESD3-03 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
210979 ESD3-03 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
210983 ESD3-04 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
210984 ESD3-04 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
210985 ESD3-04 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
210994 ESD3-06 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
210988 ESD3-05 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
210997 ESD3-08 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
211000 ESD3-09 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
209932 DGU500 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
209928 DGU1000 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
209929 DGU1500 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
209930 DGU2000 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
209931 DGU3000 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
209926 DGD Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
209979 DTFU Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
209981 DTFUW H Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
209689 B-DTFU Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
209690 B-DTFUW B Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
207495 PVC 2/4 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
207502 NEO 2/4 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
  DW20S Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
208929 DWL Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
208968 A3M5 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
208928 DWT Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
210191 DWSO Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
212865 GEHDWGK1 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
212866 GEHDWGK11 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
212864 GEHD3K1 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
210032 D1CLIP Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
213966 SPK3 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
239889 SPK5 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
213967 SPK-APD Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
ENES-K05 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
ENES-K2 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
ENES-K4 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
ENES-K7 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
ENES-K10 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
ENES-0 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
ENES-8 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
ENA-10 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
ENS-DL Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
ENS-DS Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
ENSC Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
  ES-BD Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
ES-KLEBER Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
ESS-PRESS Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
GUMMISCHERE Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
ENS-A12 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
ENS-A20 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
SPK-APD Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
SPK-3 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
ESR11-230AC Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
ESR11-24ACDC Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
ESR12-230AC Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
ESR12-24ACDC Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
ESA25-230AC Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
ESA25-24ACDC Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
ESR25-24ACDC Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
ESR26-24ACDC Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
ESP 25-24ACDC Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
ENT-R/25 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
ENT-R/50 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
ENT-R/100 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
ENT-20/25 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
ENT-20/50 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
ENT-20/100 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
ENEH-8 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
ENEH-0 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
ENEH-K05 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
ENEH-K2 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
ENEH-K4 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
ENEH-K7 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
ENEH-K10 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
210621 EN-C60 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
249604 EN-C29 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
256045 EN-C42 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
256050 EN-C55 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
256052 EN-C80 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
210616 ENA-10 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
221785 EN-KAS Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
210624 EN-DS Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
210622 EN-DL Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
210964 ES-BD Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
211010 ES-KLEBER Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
211739 ES-PRESS Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
212876 GUMMI-SCHERE Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
254924 EN-PHC Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
262494 EN-PHK Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
219184 Merkur 2 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
219187 Merkur 2 C Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
219190 Merkur 2 ES Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
219193 Merkur 2 ES.C Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
221979 Merkur 2 ES.SM.R.C Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
221980 Merkur 2 ES.SM.F.C Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
221981 Merkur 2 ES.SM.V.C Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
221983 Merkur 2 ES.SM.V Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
292393 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
213462 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
212840 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
247438 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
212527 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
212528 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
260508 PrimeTec B ES bk (11.5–32 V DC) Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
266427 PrimeTec B ES si (11.5–32 V DC) Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
263952 PrimeTec B ES wt (11.5–32 V DC Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
293924 PrimeTec B ES/02 bk Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
294841 PrimeTec B ES/02 s Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
294840 PrimeTec B ES/02 wt Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
260509 PrimeScan B bk Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
263953 PrimeScan B wt Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
266428 PrimeScan B si Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
261008 PrimeMotion B bk (12–28 VAC / 11.5–32 V DC) Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
266429 PrimeMotion B si (12–28 VAC / 11.5–32 V DC) Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
263954 PrimeMotion B wt (12–28 VAC / 11.5–32 V DC) Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
266168 PTCAP Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
266169 PTCM Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
266354 PTCA Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
266355 PSCA Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
264212 PTIS bk Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
265254 PTIS wt Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
289500 PMCAP Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
296202 PrimeMotion C bk Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
298680 PrimeMotion C si Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
298619 PrimeMotion C wt Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
289500 PMCAP Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
223152 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
292393 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
212578 RK 31C-P/31 Cảm biến khí Bircher, Đại lý phân phối Bircher
212606 RK 33C-P/31 Đại lý Bircher Vietnam, Bircher Pressure Wave Switches
212564 RK 31C-PWH/31 Bircher Vietnam, Nhà phân phối cảm biến Bircher
212598 RK 33C-PWH/31 Bircher Vietnam, Đại lý Bircher Việt Nam
213377 Bircher Vietnam, Nhà phân phối hãng Bircher tại Việt Nam
Chia sẻ:

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TĂNG MINH PHÁT

VPGD: Số 1, Đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.

Hotline: (+84) 912 411 068

Email: hai@tmpvietnam.com

 Zalo: 0912411068

  • Giao hàng miễn phí
  • Bảo hành 12 tháng
  • Thanh toán linh động
  • Làm việc các ngày trong tuần

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved